Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

ĐƯỜNG VINH QUANG XÂY XÁC QUÂN THÙ“Đường vinh quang xây xác quân thù”…

Đó là bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc Việt.